Inför Valet

Jag har i alla inlägg jag skrivit bemödat mig om att redovisa hur det förhåller sig. Inte alltid kunnat bevisa detsamma då de som lämnat uppgifterna har sagt saker till mig i förtroende. I detta inlägg ger jag mina egna åsikter och inget annat. Jag har koncentrerat mig på de äldres situation.

I de senaste inläggen så redovisade jag vad partierna lagt ut på sina hemsidor. Mycket skiftande resultat. M, C, S och KP var bra och tillgängliga. I övrigt fick jag gå mer på uttalanden och sociala medier. Vidare besökte jag pensionärsorganisationernas utfrågning i Smålandsstenar och debatten i Anderstorps sporthall den 27/8.

Min uppfattning är att under denna mandatperiod så har neddragningar i vård och omsorg genomförts för att hålla skatter nere och möjliggöra en skattesänkning inför nästa år. Valet blir alltså en fråga till oss väljare om vi är beredda att ta en lite högre skatt för att återfå klassen på den äldrevård som gällde före 2014. C och KP, dessa partier med så olika ideologier har varit tydliga med att de är beredda till skattehöjning om det behövs. Övriga partier har svävat på målet. Uttrycket ”vad som behövs” används ofta. Även av de som dragit ner.

Att det går att tolka behov på olika vis är uppenbart. Även i kommuner där man dragit mycket kraftigare än i vår kommun så talar man om ”vad som behövs”.
Jag har fått så många berättelser från främst anhöriga som stridit för att få särskilda boendet ordnat. De anser inte att behovet är täckt. Jag har också fått många berättelser från personal. Personalstyrkan har dragits ner så de orkar inte. Många har slutat, sagt upp sig. Sjukskrivningstalet har gränsat mot 10 %. De tycker inte att behovet är täckt. Berättelser från personal på sjukhus som vittnar om att patienter från Gislaveds kommun tar upp platser som andra behöver. Eller som någon uttryckte sig. ”Behöva avvisa patienter när platsen tas upp av patienter från vår kommun känns tungt”.

Att då samtidigt börja prata om att bygga badhus för flera hundra millioner känns inte seriöst. Måhända är resonemanget om att ett badhus inte får kosta mer än 200 millioner ett sätt att komma undan. Av alla referensobjekt jag sett så hamnar även ganska enkla anläggningar 300 millioner och mer.
Jag anser att: Ska vi inte svika de äldre så har vi har inte råd att bygga något nytt badhus men vi har råd att underhålla våra befintliga.
Att: De befintliga badhusen inte kan underhållas mer är vilseledande. Kolla på Hagabadet i Göteborg. Förvisso exklusivt men en jättegammal anläggning som står sig väl.

Valet handlar alltså om prioriteringar. Vid partidebatten i Anderstorps Sporthall så bedyrade de båda kommunalråden från de styrande partierna att en bra äldreomsorg är en bra sak för att höja attraktiviteten för vår kommun. Nu gäller det att leva upp till detta.

Åke Fridén

Oppsitionens vallöften

Centerpartiet Deras handlingsprogram: https://www.centerpartiet.se/lokal/jonkopings-lan/gislaved/startsida/val2018/handlingsprogram-2019-22
”Öppna snarast fler platser för vård och omsorg och tillräckligt med platser för korttidsboende”. Så skriver de under rubriken Trygghet för äldre etc. Inte konkreta platser men behovet av korttidsplatser är det som är mest akut. Uttalanden har gjorts om att öppna de som lades ner 2016.
Simhallsfrågan. Partiet vill rusta de anläggningar som finns och inte bygga något nytt. Närheten till anläggningarna av alla slag är viktig. Uttalanden har gjort om att folkomröstningen inte borde komma till stånd. Även uppmaningar till att avstå från att rösta i simhallsfrågan.

Liberalerna. Här kan jag bara hänvisa till Fredriks Sveningssons Facebooksida. Liberalerna röstade för majoritetens beslut vid budgetmötet 2015. När det gällde neddragning av neddragning av antalet platser i äldreboenden så röstade de emot detta. Har därefter också motionerat om att göra Östergården till i huvudsak Korttidsboende för hela kommunen.
I simhalls frågan så är de med majoriteten helt och hållet. Har uttalat att de ställer sig bakom folkomröstningen men har inte tagit ställning i simhallsfrågan.

Kristdemokraterna. Här fann jag bara en länk till en lokal hemsida. När jag klickade så kom jag till en sida med inloggning. Har inte sett och hört så mycket. Kanske kan någon lägga en kommentar.

Vänsterpartiet. På hemsidan finns inget lokalt. Det finns en facebooksida.

Kommunistiska partiet. Ett lokalt flygblad. http://www.kpgislaved.nu/lilla/lillaunder/Val2018/gislaved%204-sidig.pdf
Jag hittar inget om Äldrevården. Kanske beror det på att de mest fokuserar på att vara emot ett stort simhallsbygge och uppmanar väljarna att inte rösta i simhallsfrågan. De säger också. ”Ställ inte ort emot ort”.

Westbopartiet. Valprogrammet: http://www.westbopartiet.se/val-2018-38805222
Vill verka för god tillgång på äldreboenden. Pekar särskilt på bristen i korttidsboenden. Inte mer konkret än så.I simhallsfrågan så finns inget konkret i programmet mer än god tillgång. Däremot uppmanas vi på deras förstasida att bojkotta folkomröstningen, i syfte att underhålla och behålla befintliga anläggningar.

Sverigedemokraterna Av hemsidan går det inte att se hur de ställer sig i dessa frågor. De har hänvisat till ett Planeringsdirektiv som ligger utlagt. Har läst igenom detta men det ger inga konkreta svar. I texten framhålls bara att verksamheten ska hålla god kvalité.

Detta är vad jag fått fram, Om någon i något parti känner sig förbigången så kommentera gärna

Partiernas vallöften

Vad lovar partierna.

Jag tänker här titta på vad de tre styrande partierna i kommunen lovar inför kommande mandatperiod.
Börjar med Socialdemokraterna. I sitt kommunala handlingsprogram (som ni kan hitta på länken http://www.socialdemokraternagislaved.se/wp-content/uploads/2018/07/Socialdemokraterna_val_2018-Folder-klar.pdf ) har jag följande kommentarer till.

Några löften om utbyggd äldrevård finns inte. Under rubriken ”Detta vill vi uppnå 2019-2022” så är det närmaste man kan komma att de vill verka för ”Bostäder åt alla. Tryggt boende”. Att utöka äldreboendet kan kanske med lite god vilja rymmas i den formuleringen. Detta ska dock ställas mot uttalanden i år där man inte ser något behov av fler platser i Särskilt boende förrän 2023.
Man kan alltså konstatera att S inte kommer att jobba för att läget före 2015 ska återställas.

Vad gäller Simhall så finns inget med i deras valprogram. Det enda man då kan gå på är olika uttalanden. Mari Johansson menar i lördagens VN att en simhall får inte kosta mer än 200 millioner kronor. Därmed behöver vi nog inte vara oroliga för det bygget. Jag har kollat många referensobjekt som byggts under senare tid. Inget har stannat under 300 millioner kronor.
För min del så tycker jag inte att vi har råd med ett nytt bygge. Med rätt underhåll så kan vi använda de gamla många år till. Så även med den som nu rivits i Smålandsstenar.

I Moderaternas kommunala valprogram (som ni hittar på länken http://moderatgvd.se/media/123018/Moderaternas-valprogram-info%CC%88r-mandatperioden-2018-2022.pdf ) som är lite mer konkret utformad, så har jag hittat följande.
Under vård och omsorg så skrivs att de vill öppna fler platser i äldreomsorgen. Det ska då gälla ett antal platser på Solbacka i Reftele och ha en inriktning mot demensboende. Det är ju riktigt så till vida att där är bristen mest akut. Men att återställa antalet platser till tidigare nivåer finns inte med. I stället skriver de så här: ”Tydliggöra för våra invånare att alla som har behov får en plats på särskilt boende”. Man häpnar. Har alla de som ringt eller skrivit till mig och talat om hur de kämpar för att deras anhöriga ska få plats, inte förstått? Är det kanske så att man vill hellre betala Regionen för att ha patienter kvar på sjukhusen i avvaktan på att en plats ska bli ledig?
Jag frågar mig om det inte är självklart att kommunen ska ha en viss beredskap för att ta emot sjuka äldre. Överbeläggningen på korttidsboenden har varit mer eller mindre konstant sedan 2015. Beskedet är dock tydligt.

Vad gäller Simhall så framgår det inget i programmet. I uttalanden framgår att de vill bygga nytt men inte när. Det uttalas också att det inte får kosta 300 till 400 millioner kronor. Kan bara hänvisa till vad jag skrev som kommentar till S uttalanden.

Miljöpartiet. I ett lokalt valprogram som är svårläst på webben så har jag dock kunna uttyda att de vill ha korttidsplatser och platser i särskilt boende efter behov.
Simhallsfrågan nämns inte. Har inte heller förstått hur de ställer sig till hela denna debatt.

Sammanfattningsbevis så har de tre partierna inte lagt någon stark prioritet på att ge våra äldre den trygghet de efterfrågar. Återkommer om oppositionens ställningstagande i dessa frågor.

Val 2018

Hej alla. Valet närmar sig. Har nu en tid ägnat mig åt att se över vad som hänt sedan förra valet och vad som partierna gett ut som valprogram för kommunen inför detta val.

Vad som hänt. Vad har de tre partierna genomfört?

Det vore fel att bara lyfta fram elände. Skolorganisationen har omorganiserats och det har genomförts på ett bra sätt. Om det var värt besväret vet ingen ännu. Jag har dock blivit lovad en delrapport som den konsultbyrå som ska ha koll på resultatet av omorganisationen ska författa.
Hanteringen av flyktingsituationen har skett på ett ansvarsfullt sätt. Det innebar en enorm belastning för stora delar av den kommunala organisationen. Staten tog också sitt ansvar och gav ekonomisk ersättning till kommunerna. En tid söktes med ljus och lykta efter boendeplatser till nyanlända. Det var nära att det skrevs ett hyreskontrakt som var helt absurt dyrt. Detta avstyrdes dock på olika sätt.
Det har också jobbats hårt med infrastrukturfrågor som järnväg och vägar. Vår kommun har heller inte gått in och förskottsbetalat vägprojekt som många andra kommuner gjort. Det är statens sak att bygga och underhålla vägar och järnvägar.
Stiftelsen Gisleparkens förlustverksamhet har upphört. Äntligen kan man säga.

Vad lovades inför valet 2014.
I moderater och Socialdemokraternas valprogram fanns inget om någon nedläggning av badhus. Inget om minskning av antalet platser i Särskilt Boende för äldre. Inget om nedläggning av mindre skolor och förskolor. Det fanns heller inte med något om äldrevårdsplatser eller nedläggning av skolor och förskolor i det samarbetsavtal som skrevs mellan S, M och MP. Däremot skulle Anderstorps simhall göras om till hälsocenter i samarbetsdokumentet.
Vi ska då minnas att det fanns det ganska färska uttalanden om att alla tre simhallarna skulle behållas i överskådlig tid.
S hade skrivningar om en långsiktig kvalitetsplan för äldreomsorgen. Dessutom att hemsjukvård skulle vara avgiftsfri. Det senare fanns också med i samarbetsavtalet.

Däremot fanns klara och tydliga skrivningar hos både S och M om att öka attraktiviteten för vår kommun. Denna attraktivitet gick nästan ut på att öka attraktiviteten för Gislaved som centralort. Uttrycket Staden Gislaved myntades. Gislaved centrum skulle få en ordentlig ansiktslyftning.
När jag läser detta så känns det som man glömt att två tredjedelar av kommunens innevånare bor utanför centralorten. Tidigare tal om att kommunen saknade en tydlig centralort och att det jobbades utifrån detta faktum är som bortblåsta.

Återkommer om några dagar om vad de samarbetspartierna lovar inför detta val. Kommer även att skriva om oppositionen.

Åke Fridén